KWJ foto
Kristina Winther-Jacobsen,
Διευθύντρια kwj@diathens.gr

Συνάντηση με ραντεβού

Nicolai_Image
Nicolai von Eggers Mariegaard, post.doc
nicolai.von.eggers@diathens.gr

Niki_ImageII
Niki Bouras, Γραμματέας
niki.bouras@diathens.gr

Kirsten_ImageII
Kirsten Sørensen, Λογίστρια and γραμματέας
kirsten.sorensen@diathens.gr

Johanna_ImageII
Johanna Thanasi
Καθαριστρία H14 og H12

Maxi_ImageIII
Maxi Thanasi
Καθαριστής H14 og H12

Anna_ImageII
Anna Triantou
Καθαριστρία M1