Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα
The Danish Institute at Athens

Det Danske Institut i Athen er både en forskningsinstitution og et kulturinstitut. Instituttet har til formål at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner.

Vi tilbyder ophold til blandt andet forskere, studerende og kunstnere, vi arrangerer koncerter, konferencer, udstillinger, seminarer og kurser, og vi modtager grupper på ekskursion og formidler deres adgang til museer og arkæologiske områder.

Forside collage 4

Hus med tekst

Åbent: mandag til torsdag 9-13
(8-12 dansk tid)

Instituttet er lukket i august