Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα
The Danish Institute at Athens

Det Danske Institut i Athen er både en forskningsinstitution og et kulturinstitut. Instituttet har til formål at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner.

Vi tilbyder ophold til blandt andet forskere, studerende og kunstnere, vi arrangerer koncerter, konferencer, udstillinger, seminarer og kurser, og vi modtager grupper på ekskursion og formidler deres adgang til museer og arkæologiske områder.

Forside collage 4

Ansøgningsfrist 1. oktober 2016
Nu er det tid til at søge om stipendier og ophold for perioden 1. februar til 31. juli 2017 (31. januar 2018 for gymnasielærere)
Se fuldt opslag og ansøgningsskema

Fuldmånekoncert på Observatoriet
Mere end 600 oplevede den stemningsfulde koncert den 20. juliFull Moon Concert Observatory
Foto Sara Hamming

Instituttets åbningstider
mandag til torsdag 9-13
(8-12 dansk tid)
Instituttet er lukket i august