Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα
The Danish Institute at Athens

Det Danske Institut i Athen er både en forskningsinstitution og et kulturinstitut. Instituttet har til formål at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner.

Vi tilbyder ophold til blandt andet forskere, studerende og kunstnere, vi arrangerer koncerter, konferencer, udstillinger, seminarer og kurser, og vi modtager grupper på ekskursion og formidler deres adgang til museer og arkæologiske områder.

Forside collage 4

2. januar 2017: Frist for tilmelding til efteruddannelseskursus for undervisere i de antikke fag

3grækere

Instituttets åbningstider
mandag til torsdag 9-13
(8-12 dansk tid)
Instituttet er lukket i august